NAŠE GEODETICKÁ KANCELÁŘ VÁM NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 • vyhotovení geometrických plánů na zaměření staveb a přístaveb, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen,
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků,
 • digitalizace stávajících mapových podkladů a jejich aktualizace novým doměřením,
 • zaměření skutečného stavu provedení staveb liniových, pozemních i podzemních,
 • zaměření profilů a výpočty kubatur,
 • geodetické práce v bodových polích v rámci stavby,
 • vyhotovení mapových podkladů pro projekty stavebních prací,
 • vyhotovení mapových podkladů pro ekologické stavby, mapy skládek,
 • vyhotovení a údržba základních map závodů, technických map měst,
 • zaměření stávajícího stavu stavebních objektů a památkových objektů,
 • sledování stability svahů, poddolovaných a nestabilních území,
 • údržba stávajících mapových děl v klasické i digitální formě,
 • zdarma poradenská činnost pro naše zákazníky.

GEOMETRICKÉ
PLÁNY

Vytváříme geometrické plány pro účely zaměření pozemků, staveb a přístaveb, rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen.

VYTYČOVÁNÍ
POZEMKŮ

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku.

DIGITALIZACE
MAP

Převod mapových podkladů a katastrálních map do digitální podoby a jejich aktualizace novým doměřením.

ZAMĚŘOVÁNÍ
STAVEB

Při zaměření podkladů pro různorodé projekty jsou zaměřovány stávající stavební objekty v zadané lokalitě.